معصومه محمدی
مثل همیشه عالی ????
07:52:52
کیفیت غذا :
تحویل غذا :
رفتار پرسنل :
سارا توکلی
در مورد پیتزای قارچ پنیر در شعبه عارف کلاسیک جوجه کباب در پیتزا نبود مرع تیکه تیکه بود
15:01:02
کیفیت غذا :
تحویل غذا :
رفتار پرسنل :